POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z Zgodnie zart.13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO):

a) administratorem moich danych osobowych jest Urząd Miejski w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo, którego przedstawicielem jest Burmistrz Miasta Puszczykowa. W przypadku pytań o swoje dane osobowe mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@puszczykowo.pl,

b) podane dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celu właściwego przeprowadzenia procedury związanej z utworzeniem Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 zgodnie z art. 5a Ustawy z dnia 5 marca o samorządzie gminnym. Zgoda może zostać wycofana w każdej chwili poprzez złożoną na piśmie prośbę w Referacie Promocji, Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, pok. nr 8. Wycofanie zgody będzie skutkować zakończeniem procedowania złożonego wniosku bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

c) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie – o ile takie uprawnienie wynika wprost z przepisów RODO,

d) przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procedury Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021, jednak nie dłużej niż przez 3 miesiące z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, jakie mogą mieć związek z realizacją niniejszego zadania,

e) odbiorcami moich danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem a takim podmiotem,

f) w przypadku powzięcia informacji o nie właściwym przetwarzaniu moich danych przez Administratora przysługuje mi prawo wniesienia skargi na przetwarzanie moich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

g) podanie danych osobowych jest warunkiem zgłoszenia projektu w ramach konsultacji budżetu obywatelskiego i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować nieważności formularza zgłoszeniowego projektu. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.– RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy,

h) ochrona zapewniana RODO ma zastosowanie do osób fizycznych - niezależnie od ich obywatelstwa czy miejsca zamieszkania – w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. Nie dotyczy ono jednak przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej,

i) udostępnione dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu. Administrator niema zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.