Puszczykowski Budżet Obywatelski

Regulamin Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego w 2022 roku

Podstawą prawną regulującą zasady Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego w 2022 roku jest Uchwała Nr 193/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 r. 

Bardzo ważne, aby przed złożeniem projektu zapoznać się z Regulaminem Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego. 

Jak zgłosić projekt? 

Składanie projektów rozpocznie się 13.10. i potrwa do 14.11 br. W tym czasie będzie można przygotować koncepcję projektu wraz ze szczegółowym opisem, podaniem lokalizacji, ale przede wszystkim kalkulacją kosztów. Przypomnijmy, koszt projektu miejskiego nie może przekraczać 180 tys. zł, a projektu zielonego 70 tys. zł. 

 1. Warunkiem zgłoszenia projektu jest udzielenie mu poparcia przez co najmniej 9 mieszkańców Miasta Puszczykowa.
 2. Każdy mieszkaniec może poprzeć więcej niż jeden projekt.
 3. Na liście poparcia mieszkaniec zobowiązany jest podać imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz złożyć podpis. Brak zamieszczenia wymaganych danych osobowych wpłynie na nieważność listy.
 4. Wzór listy poparcia projektu stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu . Listę popracia należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego. 
 5. Wnioskodawca może zgłosić dowolną liczbę projektów.
 6. Formularz zgłoszeniowy zawiera podstawowe informacje o projekcie: nazwę, proponowaną lokalizację, szacunkowy koszt, kalkulację, opis projektu wraz z uzasadnieniem, dodatkowe informacje o projekcie oraz dane Wnioskodawcy. Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu .
 7. Wnioski można składać:
  - w wersji elektronicznej - pod adresem: https://puszczykowo.pl/portalpbo poprzez wypełnienie wszystkich pól obowiązkowych i dołączenie skanu listy poparcia projektu. Ponadto w ciągu 3 dni od złożenia projektu elektronicznie należy dostarczyć oryginały list poparcia do Urzędu Miejskiego w Puszczykowie (osobiście lub korespondencyjnie).
  - w wersji papierowej na formularzu zgłoszeniowym wraz z listą poparcia osobiście z dopiskiem „Puszczykowski Budżet Obywatelski” - w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo
 8. W przypadku, gdy Wnioskodawca jest osobą poniżej 16. roku życia, na formularzu należy wypełnić część dotyczącą zgody opiekuna prawnego na zgłoszenie projektu oraz przetwarzanie danych osobowych takiej osoby.
 9. Za datę zgłoszenia projektu uznaje się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.
 10. Właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Puszczykowie prowadzi rejestr projektów zgłoszonych przez mieszkańców do PBO, nadając kolejno numery rejestracyjne, zgodne z datą i godziną wpływu formularza zgłoszenia projektu. Numery rejestracyjne nadaje się odrębnie dla projektów miejskich i projektów zielonych. Nadany podczas rejestracji numer określa kolejność uszeregowania projektów na poszczególnych etapach procesu.
 11. Lista zgłoszonych projektów jest podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej https://puszczykowo.pl/portalpbo w terminie określonym w harmonogramie 15 - 24.11.2021 r.

Wnioskodawca może wycofać zgłoszony projekt w dowolnym momencie, ale nie później niż do czasu zakończenia merytorycznej weryfikacji projektów.

Weryfikacja zgłoszonych projektów

 1. Weryfikacja projektów prowadzona jest na bieżąco do 29.11.2021 r. 
 2. W dniu 30.11. 2021 r. zostanie opublikowana lista projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie. 
 3. Wnioskodawcy mają 5 dni roboczych czyli do 7.12.2021. na wniesienie odwołań.

Jak zagłosować?

 1. Głosowanie trwa od 13.12.2021 r. do 02.01.2022 r.
 2. Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec Miasta Puszczykowa, bez względu na wiek.
 3. Każdy mieszkaniec Miasta Puszczykowa uprawniony jest do oddania dwóch głosów: 1 na projekt miejski i 1 na projekt zielony.
 4. Głosować można:
  - w systemie do głosowania elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej https://puszczykowo.pl/portalpbo
  - poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny w jednym z wyznaczonych punktów (w Urzędzie Miejskim, w Bibliotece Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puszczykowie)