DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Miasto Puszczykowo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pbo.puszczykowo.pl.

 • Data publikacji:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna - wymogi ustawy są spełnione z pewnymi nielicznymi wyjątkami z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data sporządzenia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Nowak-Śronek
 • E-mail: budzetobywatelski@puszczykowo.pl
 • Numer telefonu: 618983720

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ strony www.puszczykowo.pl

Urząd Miejski w Puszczykowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie www.puszczykowo.pl.

Data publikacji strony internetowej: 19.10.2016 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.01.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Niezgodności:

- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

- zdjęcia zamieszczone na stronie nie posiadają opisu – deskrypcji,

- filmy zamieszczone na stronie nie posiadają opisu – deskrypcji.

 

Wyłączenia:

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

- filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z pracownikiem urzędu: Katarzyna Nowak-Śronek, adres email: gci@puszczykowo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 8983 720. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości zdjęcia lub filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia o tym wnoszącego żądanie, informując kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna obiektów Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

Urząd Miejski w Puszczykowie funkcjonuje w jednym budynku przy ul. Podleśnej 4. Śluby udzielane są w Pałacu Ślubów przy ul. Podleśnej 17, a Centrum Informacji Turystycznej znajduje się przy ul. Poznańskiej 26.

Wykaz adresów, telefonów i e-maili kontaktowych do pracowników Urzędu Miejskiego w Puszczykowie dostępny jest na stronie internetowej Referaty Urzędu Miasta - kliknij TUTAJ

Budynek Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, znajduje się przy ul. Podleśnej 4, jest częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

- na wejściu do budynku znajduje się podjazd co umożliwia wjazd do Urzędu dla osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich,

- w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie nie ma windy. Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mogą swobodnie poruszać się po parterze budynku

- przed budynkiem jest wydzielone miejsce do parkowania dla osób z niepełnosprawnością,

- toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze w połowie korytarza w pobliżu drugiego wejścia do budynku,

- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,

- w budynku nie ma dostępnej pętli indukcyjnej,

- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,

- w budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Urząd Miejski w Puszczykowie, zgodnie z art. 11 (w. wym. ustawy o języku migowym) zapewni bezpłatny dostęp do świadczenia w postaci usług tłumacza języka migowego pod warunkiem, że chęć skorzystania z takiej możliwości zostanie zgłoszona na co najmniej 3 dni robocze przed wizytą (wyjątkiem są sytuacje nagłe). Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji podanych w niniejszej deklaracji.